تمام مکتوب عالم من تنها يک جمله است؛ برای پيدا کردنش تمام مکتوب عالم را خواهم نوشت!«مونتنی اگر از رنجی که مي‌کشيد مي‌نوشت، ممکن بود تمام مکتوب عالم را به دنبال خود بکشاند. پس مونتنی انگار نوشته است تا ننويسد؛ آن هم دقيقا با نوشتن و نه با تن زدن از نوشتن.» اين را مارگريت گفت. بعد، دست انداخت گردن من و پرسيد: «تو هم دوست نداری بنويسي؛ نيست؟» چندشم شد. دست‌ها پيرزن را آهسته پايين آوردم و گفتم: «چرا؛ اتفاقا خيلی.» چشم‌هايش از درخشش هميشگي‌اش افتاده بود. گفتم: «درست مثل مونتنی.»

/ 2 نظر / 5 بازدید
moosavi

سلام ممنون از اين که خبرم کردی نر شب سرمزنم ومطالبت را می خوانم فق قول بده هميشه باشی و دوباره رهانکنی .