از خود برانمت

این کتاب را بخوان؛ جمله به جمله، کلمه به کلمه، خط به خط. اگر میان کلمات شعله کش اش رازی را یافتی که من این همه وقت، از بیان آن عاجز بوده ام، خشنود خواهم شد؛ چراکه خواهم دانست بی آن که در تو چیزی از خودم گذاشته باشم، با تو نبوده ام. بیهوده و بی حاصل نبوده همه گفت و گوها و بالا و پایین هایمان و این مایه خشنودی من است و اگر این کتاب برایت چیزی نداشت، چیزی که به آتشت بکشد، ویرانت کند و از نو بسازدت یا در تو اندیشه دوباره ساخته شدن را بیدار کند، باز هم به مقصودی بزرگ رسیده ای و رسیده ام و آن آگاهی از این نکته است که میان من و تو هیچ چیزی نبوده است که از آن سخن بگوییم و به آن بیندیشیم..

/ 3 نظر / 20 بازدید
شفثبث

چیز ماندنی می ماند .

کشکول ادب

با سلام و احترام، منتظر حضور سبزتان در "کشکول ادب" هستیم.