تجاوز قانونی / کوبو آبه

مترجم: علی قادری. سگ؛ تجاوز قانونی؛ جنایت آقای اس. کارما؛ مرگ نامربوط؛ فرستاده ویژه؛ سرباز خیالی؛ گفت و گو با نویسنده. زندگی بی اهمیت است. کافکای شوخ طبع. «سگ ها رو نمی تونم تحمل کنم. دیدن فقط یکی از اونها کافیه تا روزم خراب بشه. اما با این وجود من ازدواج کردم!» خب. پر از غلط های املایی و ویرایشی. زبان محاوره. خوب است. کتاب است. همه چیز را باور می کند. هرچه به او بگویی. مهربانی اش را کم دارم. اما هیچ چیز نیست که کم داشته باشم حتی و بتوانم تحملش کنم. هیچ چیز تقریبا. باید ساخت. تا ناگهان آن واقعه رخ دهد. همان مرگ. هرچند حتی فکر مواجه شدن با آن سخت است.

[تجاوز قانونی، ترجمه علی قادری، انتشارات مروارید، چاپ سوم، 1388، تیراژ 110 نسخه، 2800 تومان]

/ 0 نظر / 21 بازدید