سرشتی که ما در نیمه دوم زندگی از خود نشان می دهیم، همیشه (حتی اگر هم اغلب چنین باشد) همان سرشت نخستین ما نیست که بالیده یا سستی گرفته، حادتر شده یا به نرمی گراییده باشد؛ بلکه گاهی بر عکس می شود، به معنی واقعی مانند جامه ای که پشت و رو شود.

/ 1 نظر / 15 بازدید