ارزش هوش

پروست در جایی نوشته است:
«روز به روز ارزش هوش برایم کمتر می‌شود، روز به روز بیشتر درمی‌یابم که نویسنده تنها در بیرون از [حیطۀ] هوش می‌تواند به اندکی از ادراک‌های گذشتۀ ما، یعنی به چیزی از خودش و از جوهرۀ یگانۀ هنر دست یابد. آنچه هوش به عنوان گذشته به ما عرضه می‌کند، آن نیست.» 
(علیه سنت بوو ـ مجموعه پلیاد ـ ۱۹۷۱ ـ ص ۲۱۱) ج ۱، ص ۵۵۹
 
/ 0 نظر / 21 بازدید