راز شاد زيستن

 

خوش‌بختی واقعی در اين نيست که چه‌گونه زندگی می‌كنيم. خوش‌بختی واقعی شايد در اين باشد كه باور كنيم برای هميشه خوش‌بختی را از دست داده‌ايم. فقط آن وقت است كه می‌توانيم بی هيچ اميد يا هراسی زندگی كنيم و از شادی‌های ناچيزی كه كم‌تر از هر چيزی دوام می‌آورند، لذت ببريم.

از كيست؟‌ نمی‌دانم. ميان پاره‌كاغذهايم يافتمش و خوراك امشبم شد

/ 3 نظر / 7 بازدید
سارا

عزيزم، شاد زندگي كن كه زندگي ارزش ندارد.

رضوی

کارل پوپر: سعی نکن جهان راخوشبخت کنی چون بدبخت می شود سعی کن از رنجی بکاهی ........................... خوشبختی عبارت است از کسری که در مخرجش داریم :آنچه باید داشته باشیم در صورت کسر آمده است : آنچه حال داریم آنچه که حال داریم خوشبختی = ------------------- آنچه باید داشته باشیم البته این کسر طبق قوانین ریاضی و عرفانی زمانی صحیح خواهد بود که صورت و مخرج کسر از یک جنس باشند . ضمناً نا گفته نماند که در جهان خاکی نه تنها صورت این کسر هیچگاه از مخرج کسر بزرگتر نخواهد شد بلکه هر گز مساوی با هم نیز نخواهند شد و بعلاوه این به سبب آن است که وجود انسان با ظرف نیاز هایش بسیار گسترده و وسیع است و صورت کسر با توان فرد عمل کننده اداره می شود.که پیوسته تحت تأ ثیر فراوان این جهان است لذا زندگی جز یک سعی نخواهد بود ، همان سعیی که برای حل یک مسئله دشوار ریاضی متحمل می شویم

رضا سجادی

به گمانم همين که درباره چيزی مثل خوش بختی پرسش می شود دلیل بر وجود آن است. یکی از دوستان می گفت این جملات از مزحوم بامداد است. علیک بالتحقیق!